SOS Kinderdorpen

In de media wordt bericht over ernstige integriteitsschendingen bij SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorpen in Nederland). Deze integriteitsschendingen zijn aan het licht gekomen door onderzoeken die op verzoek van SOS Children’s Villages International (de internationale koepelorganisatie) zijn uitgevoerd.

De onderzoeken zijn door de organisatie geïnitieerd om het beleid en handelen op kindveiligheid en integriteit tegen het licht te houden. Daarvoor zijn incidenten, teruggaand tot 1990 en meer recent, tegen het licht gehouden. Daaruit is gebleken dat, terwijl er in veel gevallen waarbij incidenten zijn gerapporteerd, deze juist zijn onderzocht en opgevolgd, er ook gevallen zijn geweest waarbij niet de juiste acties zijn ondernomen.

De Senaat, het hoogste internationale orgaan van SOS Children’s Villages International, heeft op 29 april j.l. in reactie op de onderzoeksrapporten een eerste actieplan goedgekeurd. Er komt een onafhankelijke commissie die grondig onderzoek zal doen om na te gaan wat er ten grondslag ligt aan de in de rapporten gemelde incidenten en tekortkomingen. Ook komen zij met voorstellen voor concrete maatregelen. Er wordt verder een systeem van ombudsmannen/vrouwen opgezet. Dit ombudsmannensysteem zal wereldwijd worden uitgerold om de rechten van kinderen, jongeren en andere betrokkenen te behartigen en om het kindveiligheidsbeleid te versterken. Daarnaast wordt er een steunfonds opgericht van waaruit gelden beschikbaar komen om steun te bieden aan getroffen kinderen, jongeren en andere betrokkenen. Het gaat daarbij om onder andere medische, psychosociale en juridische ondersteuning en ondersteuning bij het verbeteren van de individuele leefsituatie.

SOS Kinderdorpen Nederland is een door het CBF Erkende organisatie en heeft conform de afspraken die daarbij horen, het CBF op de hoogte gebracht van de bevindingen van het onderzoek. Tevens heeft de organisatie een statement op haar website geplaatst en al haar donateurs geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Het CBF blijft in contact met SOS Kinderdorpen en zal volgen of de juiste acties worden ondernomen.

Voor vragen kan contact op worden genomen met Diana Dekker d.dekker@cbf.nl