Proclaimer & privacy

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt.

Auteursrechten

Het kopiëren of hergebruiken van het beeldmerk van het logo van de CBF-Erkenning is niet toegestaan.

Het CBF behoudt zich het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie over het CBF en zijn producten uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van het CBF.

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar externe websites toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s dan wel bij de eigenaar van de content die op deze pagina’s is weergegeven (zoals logo’s en handelsmerken). Ook de verantwoordelijkheid voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.

Video’s, foto’s, documenten en jaarverslagen van organisaties die op de website van het CBF zijn gepubliceerd, vallen onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs en organisaties. De organisaties zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de auteursrechten. Het CBF neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud noch auteursrechten van de betreffende documenten en jaarverslagen.

Privacystatement

Privacystatement CBF Versie 4, d.d. 12 februari 2019

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Waarom dit privacystatement?

Wij hechten veel belang aan je privacy en we zullen dan ook zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacystatement willen wij je hierover nader informeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (het “CBF”, “wij”, “we”, “ons”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het CBF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41198566. Het CBF is gevestigd en kantoorhoudend in Amsterdam aan de Anthony Fokkerweg 1 (1059 CM), en bereikbaar via het emailadres info@cbf.nl.

Toepasselijkheid privacystatement

Dit privacystatement heeft alleen betrekking op verwerking, door of vanwege het CBF, van persoonsgegevens van (medewerkers van) de relaties van het CBF, bezoekers van de websites cbf.nl, geefgerust.nl en mijncbf.nl en personen die direct contact hebben (gehad) met het CBF. Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waar het CBF op zijn website en in zijn mailingen naar verwijst. Het CBF adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Het CBF kan op de volgende manieren persoonsgegevens verzamelen:

 • Wij ontvangen persoonsgegevens direct van je: bijvoorbeeld wanneer je een aanvraag voor een Erkenning indient, wanneer je een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, wanneer je (of je organisatie) een (Erkennings)overeenkomst met ons aangaat (zie bijlage 1), of als je per e-mail, telefoon, per brief of via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld met een vraag, melding of een klacht.

 • Wij verzamelen persoonsgegevens via onze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

 • Wij verzamelen persoonsgegevens via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van het CBF op. Dit privacystatement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor het CBF optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van het CBF plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het CBF kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • NAW- en contactgegevens – zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Gegevens over personen in het kader van een aanvraag van een Erkenning of een lopende Erkenning, zie bijlage 1; Privacystatement CBF versie 4, d.d. 12 februari 2019 1

 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat, hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig;

 • Gegevens in verband met een bezoek aan onze website(s), zoals gegevens die worden vastgelegd om bezoekersstatistieken van onze website bij te houden;

 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens en op basis van welke wettelijke grondslag?

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen als:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, of om op zijn verzoek pre-contractuele handelingen te verrichten, bijvoorbeeld verwerking van contactgegevens in het kader van een Erkenningsaanvraag (hierna: “uitvoering overeenkomst”);

 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (hierna: “wettelijke plicht”);

 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het CBF of een ander, bijvoorbeeld het gebruik van contactgegevens voor het toesturen van onze nieuwsbrief (hierna: “gerechtvaardigd belang”); of

 • De betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (hierna: “toestemming”).

Hieronder wordt aangegeven voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wettelijke grondslag de verwerking wordt gebaseerd:

 • Doel: Het uitvoeren van onze toezichtstaak en informatietaak richting het publiek. Wettelijke grondslag: Uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang.

 • Doel: Het doen van bestellingen of het inkopen van diensten. Wettelijke grondslag: Uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang.

 • Doel: Het innen van vergoedingen, en het doen van betalingen. Wettelijke grondslag: Uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang.

 • Doel: Communicatie met de betrokkene. Wettelijke grondslag: Uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang.

 • Doel: De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving. Wettelijke grondslag: Wettelijke plicht, gerechtvaardigd belang.

 • Doel: Het onderhouden van contacten met (potentiële) relaties en/of belanghebbenden, en het verzenden van informatie over het CBF via bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Wettelijke grondslag: Toestemming, gerechtvaardigd belang.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Hieronder wordt aangegeven met welke ontvangende partijen wij persoonsgegevens kunnen delen.

 • Bij ons werkzame personen;

 • Leveranciers (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, de partij die de hosting van onze website(s) doet, de partij die de verzending van onze nieuwsbrieven mogelijk maakt);

 • Enabling partners van het CBF (partners die een financiële bijdrage leveren in ruil voor toegang tot de algemene publieksdata d.m.v. de CBF Analysetool);

Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld verstrekking aan overheidsinstanties op grond van een aanwijzing van de autoriteiten).

Doorgifte naar landen buiten de EER

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.

Hieronder geven wij een overzicht van de landen buiten de EER waar wij persoonsgegevens aan willen doorgeven, met de daarbij behorende waarborg ter verzekering van een passend beschermingsniveau in dat land.

 • Land buiten de EER: Verenigde Staten van Amerika. Waarborg: Adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie. De partij waaraan wij de persoonsgegevens doorgeven is “EU-VS Privacy Shield”- gecertificeerd, zodat deze zich zal houden aan de Europese privacyregelgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze websites maken gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op je apparaat achterlaat, waarmee je activiteiten binnen onze websites gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;

 • De datum en tijd van het bezoek;

 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

 • De op onze websites bezochte pagina‘s;

 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om je bezoek op de websites te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de websites te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door het CBF zelf worden geplaatst, als door andere partijen met wie het CBF samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de CBF-websites:

 • Functionele cookies: Het CBF plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de websites naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de websites te optimaliseren.

 • Analytische cookies: Het CBF maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de websites. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de websites optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Het CBF heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy-vriendelijke manier zijn ingesteld. Het CBF heeft Google geen toestemming gegeven om via het CBF verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 • Tracking- of advertentiecookies: Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet)gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze websites. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen, zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

 • Cookies uitzetten: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 • Sociale media: Op onze websites kun je informatie via sociale media delen, via de aanwezige socialemediaknoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Het CBF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Sommige gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens

Een persoon heeft volgens de wet de volgende rechten ten aanzien van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben:

 • Het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens, en, als hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, om daarin inzage te krijgen;

 • Het recht om rectificatie van die persoonsgegevens te vragen;

 • Het recht om te vragen die persoonsgegevens te wissen;

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens;

 • Het recht om beperking van de verwerking van die persoonsgegevens te vragen;

 • Het recht om toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, als de verwerking gebaseerd is op zijn toestemming;

 • Het recht op ontvangst van die persoonsgegevens of doorzending van die persoonsgegevens aan een door hem aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en voor zover hij die persoonsgegevens zelf aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;

 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, van die persoonsgegevens gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op een andere manier in aanmerkelijke mate treft;

 • Afhankelijk van het land waar hij woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels over bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Het CBF zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de manier die is voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als wij niet aan een verzoek tegemoet komen, dan zullen wij uitleggen waarom.

Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kun je een e-mail sturen aan info@cbf.nl. U kunt dat e-mailadres ook gebruiken als je een klacht wilt indienen over de manier waarop je persoonsgegevens door het CBF zijn verwerkt. Als je niet tevreden bent met de wijze waarop wij je klacht hebben afgewikkeld, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, als je in een ander land van de EER woont of werkt, bij de toezichthouder in dat land.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Het CBF neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus. Wij maken gebruik van een combinatie van gangbare beveiligingstechnologieën, procedures en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het CBF via info@cbf.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacystatement. We adviseren daarom om met regelmaat ons privacystatement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacystatement of over de wijze waarop het CBF omgaat met je persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@cbf.nl.

Datum: 12 februari 2019

BIJLAGE 1: Registratie persoonsgegevens in de database van het CBF Privacystatement CBF versie 4, d.d. 12 februari 2019 6

BIJLAGE 1: Registratie persoonsgegevens in de database van het CBF

In het kader van de Erkenningsregeling en de ANBI-vereisten worden naast organisatiegegevens ook persoonsgegevens door het CBF geregistreerd en bewaard. Het gaat om de volgende gegevens:

Mijn CBF

In Mijn CBF worden de contactgegevens van het Erkenningscontact geregistreerd, zoals naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Namen en functies van de directie, leden van het bestuur en/of de raad van toezicht worden geregistreerd en gepubliceerd op de website van het CBF, conform artikel 3 lid 1.d van het Reglement CBF-Erkenning.

Van alle vragen in Mijn CBF met een wereldbolteken erachter wordt de informatie gepubliceerd in het Erkenningspaspoort en/of het Register goede doelen op de website van het CBF.

Het Erkenningspaspoort en/of het Register goede doelen op de website van het CBF

Hierin worden de namen en de functies van de directie, het bestuur en/of de raad van toezicht van je organisatie gepubliceerd. In het kader van de Erkenningsregeling wordt ook het salaris van de directie conform de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland vermeld op onze website.

Documenten

Je stuurt het CBF documenten toe in het kader van een toetsing. In sommige documenten kunnen persoonsgegevens staan, zoals het uittreksel van de KvK, de statuten, reglementen, de jaarverslaggeving, ISO-rapporten en/of notulen van vergaderingen. Persoonsgebonden informatie in bijvoorbeeld notulen kunt u eventueel anonimiseren.

Betalingsverkeer

Indien je organisatie de Erkenningsbijdrage via een privé-bankrekeningnummer aan ons betaalt, dan bewaren wij die persoonsgegevens in onze financiële administratie.

Nieuwsbriefbestand

Je ontvangt maandelijks onze CBF-Update omdat je ons Erkenningscontact bent of anderszins bent aangemeld. Wij bewaren je voor- en achternaam en e-mailadres in ons nieuwsbriefbestand.