CBF-Erkenningspaspoort

Agrarische Natuurfondsen Fryslân

ANF zet zich in voor weidevogels in Fryslân. Zij wil dit bereiken door agrarische grond te verwerven én weidevogelvriendelijk te beheren.

Dit willen we oplossen

De achteruitgang van de weidevogelstand in Fryslân moet stoppen. De achteruitgang is te wijten aan een drastische wijziging van de weidevogelbiotoop en door een toename van predatie van weidevogels. Door eigenaar te worden van agrarische grond kunnen de wijze van beheer bepalen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op het Friese agrarische landschap in al haar schoonheid. Naast belangrijke natuurwaarden is het unieke Friese landschap ook een belangrijk element van de Friese cultuur. Weidevogels, agrarische natuur en de boerenstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 74.279

ANF wil eigenaar dan wel beheerder worden van agrarische gronden in heel Fryslân. ANF richt zich primair op weidevogelparels. Hierbij werkt zij samen met de pachtende boer en stelt voorwaarden aan het beheer. Weidevogels en het beheer staan hierbij centraal.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 41.015

  1. ANF doet aan fondsenwerving. Door actief fondsen te benaderen en doelen van ANF toe te lichten verwachten we onze doelen te bereiken.
  2. Crowdfunding. Iedere liefhebber van weidevogels in Fryslân wordt uitgedaagd een (financiële) bijdrage te leveren met een unieke beloning.
  3. Inwoners en bedrijven worden opgeroepen de doelen van ANF te steunen met een gift, legaat of sponsorbijdrage. Dit ten bate van weidevogels.
  4. Daar waar mogelijk zal ANF gebruik maken van bestaande subsidieregelingen op provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 421.446

Donaties en giften van particulieren en sponsoring/giften van bedrijven. Fondsenwerving door het laten adopteren van grond, waardoor wij de grond kunnen verwerven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?