CBF-Erkenningspaspoort

Brabants Landschap

Het behoud, herstel, ontwikkeling en verbinding van natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden.

Dit willen we oplossen

Brabants Landschap wil de aantasting van natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden voorkomen dan wel tegengaan.

Dit is waar we trots op zijn

Brabants Landschap is initiatiefnemer van grote projecten die worden uitgevoerd met als voorbeelden: Van Gogh Nationaal park Edelherten Groene Woud Partridge project in samenwerking met o.a. Belgische, Duitse en Engelse organisaties Out Herlaer Brabants Bodem

Medewerkers

62

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

4641

Erkend sinds

01 juli 2005

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 22.039.000

Het areaal aan natuurgebieden in eigendom en beheer uitbreiden. Bijdragen aan de invulling van het Natuur Netwerk Brabant. Projecten uitvoeren In het kader van Landschapsbeheer; cultuurhistorisch erfgoed beschermen en behouden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 20.811.000

  1. De komende jaren gemiddeld minimaal 150 hectaren verwerven, inrichten en beheren t.b.v. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant.
  2. Via communicatie de bekendheid vergroten van onze doelstellingen en activiteiten bij de inwoners van de provincie Noord-Brabant.
  3. Restaureren en beheren van cultuur historisch erfgoed.
  4. Mensen laten genieten van natuur, landschap en gebouwen door openstelling van gebieden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 25.623.000

Verwerving en inrichting van gronden ter realisering van het Natuurnetwerk Brabant worden deels gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en deels met eigen middelen. Daarnaast fondsenwerving t.b.v. projecten op gebied van restauratie.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?