CBF-Erkenningspaspoort

Brabantse Milieufederatie

Bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen mens en zijn omgeving, met speciale zorg voor natuur, landschap en milieu in Noord-Brabant.

Dit willen we oplossen

De BMF streeft naar een Brabant waarin we opereren binnen de draagkracht van het ecosysteem. We blijven binnen de grenzen van de herstelcapaciteit en we herstellen waar mogelijk schade uit het verleden. Hiervoor moeten we kringlopen sluiten en hernieuwbaar produceren.

Dit is waar we trots op zijn

De BMF heeft impact in Brabant, bij de transitie naar natuurinclusieve landbouw en duurzame energievoorziening, productie van duurzaam voedsel, herstel van (grond)watersystemen en biodiversiteit, bescherming van natuur en landschap en stimuleren van circulaire oplossingen.

Medewerkers

8,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 962.802

Bescherming en verbetering van natuur, landschap, leefomgeving en biodiversiteit in Brabant, door positieve ontwikkelingen te steunen en negatieve ontwikkelingen tegen te houden. We willen met concrete oplossingen laten zien hoe het duurzamer kan, samen met onze achterban.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 808.572

  1. Ondersteunen van het Netwerk Goed Boeren, beïnvloeden van het mest- en stikstof- en (grond)water beleid van de provincie.
  2. Herstel van biodiversiteit, landschapselementen en watersystemen, zodat de natuur robuuster en meer klimaatbestendig wordt.
  3. Vergroten van het draagvlak voor de energie transitie en versnellen van duurzame initiatieven, met zorgvuldige inpassing in het landschap.
  4. Ondersteunen van de achterban met adviezen, trainingen en handreikingen, beleidsbeïnvloeding en werken aan concrete duurzame oplossingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 968.001

De BMF ontvangt baten van particulieren, bedrijven, de overheid en (verbonden) organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?