Onderzoek

Algemene voorwaarden gebruik CBF-data

Het CBF heeft de meest uitgebreide en gevalideerde database over de Nederlandse goededoelensector. Met onze kennis helpen we je graag bij het vergroten van jouw inzicht in de goededoelensector.

Algemene voorwaarden voor gebruik CBF-data

Het CBF stelt informatie over goede doelen op verschillende manieren beschikbaar. Via de website is informatie te raadplegen en met een dataverzoek is informatie uit de CBFDatabase op te vragen. De CBF-Database bevat gegevens van de meer dan 660 Erkende Goede Doelen. De financiële gegevens gaan terug tot en met 1994. Hiermee is de CBFDatabase de meest uitgebreide en gevalideerde database over de Nederlandse goededoelensector. Het gebruik van de CBF-data is niet zonder meer toegestaan. Dit document bevat de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van CBF-data. In hoofdstuk 1 lees je over de beschikbaarheid van data en de beperkingen aan het gebruik daarvan. Hoofdstuk 2 zet de leveringsvoorwaarden uiteen die gelden bij het afnemen van een dataset op verzoek.

1. Beschikbaarheid en beperkingen

Het CBF stelt informatie over goede doelen op verschillende manieren beschikbaar:

  1. Via het openbare Register goede doelen

  2. Via het beschermde format van de CBF-Erkenningspaspoorten

  3. Op verzoek via een dataset

  4. Via partnerschappen

Voor de verschillende vormen waarop we data beschikbaar stellen, gelden verschillende beperkingen vanuit het recht of de zorgvuldigheid. Voor de levering van datasets op verzoek hanteren wij ook leveringsvoorwaarden. Hieronder benoemen we de verschillende manieren en wat de restricties zijn.

1.1. Gegevens in het openbare Register goede doelen

Het Register goede doelen bevat een beperkte selectie van gegevens over goede doelen. Tot deze selectie behoren de naam van het goede doel, de betreffende sector, de status van de Erkenning en de categorie binnen de Erkenningsregeling. Het register bevat ook een filterfunctie. Daarin zijn twee typen aanvullende gegevens beschikbaar. Het gaat om het werkgebied van de goede doelen en wie hun begunstigden zijn. Deze zes typen gegevens zijn openbaar en vrij te gebruiken. Dat betekent dat personen en partijen in principe vrij zijn om deze gegevens te hergebruiken voor hun dienstverlening of op andere wijze.

1.2. Gegevens in het CBF-Erkenningspaspoort

Elk Erkend Goed Doel heeft een CBF-Erkenningspaspoort. De paspoorten zijn opgebouwd met informatie verstrekt door de Erkende Goede Doelen en gegevens uit de CBFDatabase. Op deze gegevens zijn verschillende rechten van toepassing.

a) Het CBF-Erkenningspaspoort is geregistreerd in het Benelux merkenregister onder nummer 1465390. Het is niet toegestaan om het CBF-Erkenningspaspoort zonder toestemming van het CBF over te nemen of te gebruiken. Wel mag er Pagina 2 van 3 worden geciteerd uit de CBF-Erkenningspaspoorten onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding. Ook mag middels een hyperlink worden verwezen naar een CBF-Erkenningspaspoort op de website van het CBF.

b) De teksten in het CBF-Erkenningspaspoort worden geschreven door het betreffende goede doel. Ook het organisatielogo en het beeldmateriaal worden door het goede doel verstrekt. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Het CBF verstrekt deze gegevens daarom niet afzonderlijk.

c) De overige gegevens in het CBF-Erkenningspaspoort zijn afkomstig uit de CBFDatabase. Het verkrijgen, controleren en presenteren van deze informatie vraagt om een substantiële investering door het CBF. Deze gegevens worden beschermd door het databankenrecht. Via een dataset op verzoek kunnen deze gegevens onder voorwaarden worden geleverd.

1.3. Gegevens in een dataset op verzoek

In de CBF-Database zijn nog veel meer data beschikbaar. Deze data verstrekken we op aanvraag aan belanghebbenden. Hiervoor kan je een dataverzoek indienen bij het CBF via data@cbf.nl. Voor de selectie van de benodigde data en een consult met onze data-analist brengt het CBF een vergoeding in rekening ter dekking van de kosten. In hoofdstuk 2 staan de leveringsvoorwaarden voor datasets vermeld.

1.4. Gegevens die we niet verstrekken

Het CBF beschikt over gegevens die we niet verstrekken aan derden. De volgende gegevens van Erkende Goede Doelen verstrekt het CBF niet: • Bankgegevens (zoals het IBAN-nummer) • Contactgegevens • De logo’s van goede doelen, en het beeldmateriaal en de teksten uit het CBF-Erkenningspaspoort. Toetsingsinformatie (zoals beschreven in het Reglement CBF-Erkenning) blijft tussen het Erkende Goede Doel en het CBF. Data verkregen van goede doelen in het kader van onze sectorreflecties delen wij ook niet via een dataverzoek.

1.5. Partnerschappen

Het CBF heeft verschillende kennispartners en enabling partners. Met kennispartners werken we samen in wetenschappelijk onderzoek. Enabling partners maken gebruik van de CBF-Analysetool om adviesrapporten op te stellen op basis van de gegevens in de CBFDatabase. Met de partners maakt het CBF afspraken op maat over de inhoud van het partnerschap en de invulling van de samenwerking.

2. Leveringsvoorwaarden datasets op verzoek

2.1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op datasets op verzoek, verstrekt door het CBF.

2.2. Vergoeding

Het CBF rekent een vergoeding voor het verstrekken van een dataset op verzoek. We hanteren een starttarief van EUR 250,- plus EUR 0,05 per cel in de dataset. Het aantal cellen berekenen we als het aantal rijen vermenigvuldigd met het aantal kolommen in de dataset. Voor studenten en Erkende Goede Doelen geldt een afwijkend tarief. Neem voor meer informatie contact met ons op via data@cbf.nl.

2.3. Vorm

Het CBF levert de data aan in het bestandstype csv of xlsx.

2.4. Gebruik

Je bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele bewerking en verrijking van de geleverde data. Analyses en conclusies op basis van de geleverde data gebeuren onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Als je data van het CBF gebruikt in een publicatie, in marketingmateriaal of op een website, dan vermeld je het CBF duidelijk als bron van de data. Je gebruikt daarvoor de volgende, of een soortgelijke, bronvermelding: “Data verkregen uit de database van CBF, Toezichthouder op goeddoen. Analyse van de gegevens is verricht onder verantwoordelijkheid van .” Het CBF houdt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan het gebruik van de data door derden, bijvoorbeeld op het gebied van de representatie van de Erkende Goede Doelen of de CBF-Erkenning.

2.5. Overdraagbaarheid

De geleverde data zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Je zult technische en organisatorische maatregelen nemen om te voorkomen dat de data (ongevraagd) gedeeld kan worden met derden.

2.6. Aansprakelijkheid

Het CBF kan niet volledig instaan voor de juistheid van de data, omdat het CBF wat de juistheid van de data betreft afhankelijk is van de personen en goededoelenorganisaties die de gegevens aanleveren. Het CBF is daarom nimmer aansprakelijk voor enige directe schade van jou of derden voortvloeiend uit jouw gebruik van de data. Het CBF is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van jou of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit de data en/of het gebruik van de data.

2.7. Disclaimer

Deze leveringsvoorwaarden zijn bedoeld ter informatie, omdat je eenmalig een dataset op verzoek geleverd hebt gekregen van het CBF. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het CBF kan de leveringsvoorwaarden te allen tijde tussentijds wijzigen. De meest actuele versie wordt gepresenteerd op de website van het CBF. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van jouw bedrijf en/of organisaties zijn niet van toepassing.

Dataset op verzoek

Wil je meer weten over de afdeling Informatie & Kennis of heb je interesse in een dataset? Graag horen we naar welke data je op zoek bent en waarvoor je die wilt gebruiken. Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 - 417 00 03.

Voorwaarden

Wanneer je een dataset afneemt, dan brengen we een vergoeding in rekening ter dekking van de kosten voor de selectie van de benodigde data en een consult met onze data-analist. Je leest hierover meer in de voorwaarden.

Voor het gebruik van onze data stellen we een aantal voorwaarden. Ook gelden er beperkingen voor welke data we beschikbaar stellen. We hebben dit overzichtelijk uiteen gezet in onze algemene voorwaarden gebruik CBF-data. We houden ons het recht voor om dataverzoeken af te wijzen of aanvullende voorwaarden te stellen.