Aangepaste normen erkenningsregeling gelden per 10 februari 2021

Delen

De Commissie Normstelling heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de normen van de Erkenningsregeling. Deze aanpassingen zijn, na een zorgvuldige consultatie van de sector, 10 november doorgevoerd en gelden per 10 februari 2021. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties, de Richtlijn Financieel Beheer en de liquiditeitsprognose. De aanpassing van de Beloningsregeling geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

Overzicht van wijzigingen per artikel in de normen per 10-2-2021

Nr

Aanpassing

 

Dit geldt voor categorie

I

aanpassingen in de ''Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties’ (toevoegen component vermogensbeheer)

B, C, D

II

schrappen van de bepalingen inzake de AVG

A, B, C, D

III

schrappen bespreekpunt inzake Richtlijn Financieel Beheer

C, D

III

toevoegen bespreekpunt inzake liquiditeitsprognose

C, D

IV

redactionele wijzigingen in de preambule bij de normen (voorheen ‘Bijsluiter’)

A, B, C, D

V

toelichtingen op diverse begrippen

A, B, C, D

VI

kleine redactionele verbeteringen in de normen die geen inhoudelijke consequenties hebben

A, B, C, D

Reacties op consultatie

In de zomer van 2020 heeft de Commissie Normstelling de aanpassingen ter consultatie voorgelegd aan de sector. Over het algemeen is door de sector met instemming gereageerd op de voorgestelde wijzigingen. Alle ingekomen reacties zijn in het najaar zorgvuldig gewogen en er zijn besluiten genomen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd:

  • Naar aanleiding van de reacties op het nieuwe bespreekpunt over de liquiditeitsprognose is een tekstuele wijziging doorgevoerd.
  • Er zijn diverse reacties gekomen op de aanpassingen van de Beloningsregeling, met name op de factor vermogensbeheer. De Adviescommissie geeft hier een toelichting op de gestelde vragen en stuurt deze toelichting ook mee met de normen aan alle erkende organisaties.

Indexering maximumnormen directiesalaris per 1 januari 2020

De regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties is WNT-compliant. Dat betekent dat de absolute maxima in de beloningsregeling (voor het totale jaarinkomen en voor de totale bezoldiging voor functiegroep J) niet hoger zijn dan op basis van de WNT is toegestaan. De bedragen in de WNT worden ieder jaar per 1 januari geïndexeerd.

Dat betekent dat ook de absolute maxima in de beloningsregeling met een gelijke index die geldt voor de bedragen in de WNT worden verhoogd. De Commissie Normstelling heeft dan ook ingestemd met een indexering van deze absolute maxima per 1 januari 2021. Het betreft een indexering van 4% van het maximum voor functiegroep J en van het maximumbedrag voor het jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage pensioen en overige beloningen op termijn samen. De wijzigingen zijn opgenomen in aanhangsel 1 bij de beloningsregeling 2020.

Het CBF heeft een kwaliteitsslag gemaakt in het reglement CBF-Erkenning en bijlagen. Binnenkort ontvangen alle Erkenningscontacten van het CBF per e-mail het reglement CBF-Erkenning en bijlagen, de nieuwe normen met bijlagen en een begeleidend schrijven.

Klik hier voor de beloningsregeling 2020.
Klik hier voor het aanhangsel bij de beloningsregeling 2020.