NDP maart 2020: Donateursvertrouwen stijgt tot aan de coronacrisis

Delen

De meting van het indexcijfer van het donateursvertrouwen is grotendeels gedaan vóór de coronacrisis. De invloed van de crisis is dus beperkt zichtbaar in de resultaten. We hebben gemeten in januari, februari en maart, waarna we het gemiddelde namen als indexcijfer. Het onderzoek voor het indexcijfer van maart vond plaats tussen dinsdag 10 maart en dinsdag 17 maart. Twee belangrijke data in de coronacrisis lagen in deze periode: donderdag 12 maart (maatregelen voor het mijden van sociaal contact) en zondag 15 maart (aanvullende maatregelen, waaronder de sluiting van de scholen). De crisis zal invloed hebben gehad op deelmeting van maart, maar helaas is de totale significantie hiervan te laag om daar conclusies aan te verbinden.

Hoeveel vertrouwen heeft de Nederlandse donateur in goede doelen? Het Nederlands Donateurspanel (NDP) meet dit vertrouwen ieder kwartaal. Het eerste kwartaal van 2020 laat een stijging zien. De vragen gerelateerd aan de meting van het donateursvertrouwen werden gesteld toen de coronacrisis net begon, dus de invloed daarvan is beperkt zichtbaar. Opvallend cijfer in de extra vragen van dit kwartaal: 10% van de donateurs is positief over (een deel van) het vakantiegeld geven aan goede doelen!

Het donateursvertrouwen is al sinds maart 2017 vrij stabiel. In het eerste kwartaal van 2020 zien we een lichte stijging. De stabiele koers van de afgelopen drie jaar wordt daarmee doorgezet. Ook het consumentenvertrouwen (dus grotendeels tot aan de coronacrisis gemeten), laat een stabiel beeld zien. Het is te verwachten dat het consumentenvertrouwen volgende meting flink lager zal uitvallen.

Een van de extra vragen was of mensen (een deel van) hun vakantiegeld zouden willen besteden aan een gift voor een goed doel. Daarop reageert 10% positief. Dit kan voor goede doelen dus aanleiding zijn om deze vraag in mei of juni te stellen aan de donateurs. Er zijn wel grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen: zo zijn mensen boven de 60 veel vaker bereid een deel van hun vakantiegeld te doneren (18%) dan de andere leeftijdsgroepen.

We vroegen het panel of ze als donateur invloed zouden willen hebben op de besteding van hun gift. 35% wil dit niet. Van de 64% die wel invloed wil, zegt de helft invloed te willen op de keuze van de projecten of onderzoeken. 35% van het panel zou invloed willen hebben op de landen en regio’s waar het geld besteed wordt.

Welke overwegingen spelen verder een rol bij de beslissing om een donatie te doen? Op deze open vraag gaf 54% van de respondenten aan dat (uiteraard) het bestedingsdoel het belangrijkste is. Opvallend was dat 28% van het panel weinig tot geen overheadkosten belangrijk vindt. Impact komt op de derde plaats: 25% van het panel vindt dit het belangrijkst. Relatief veel mensen geven ook aan betrouwbaarheid belangrijk te vinden, zij kijken ook naar CBF-Erkenning.

Het hele onderzoeksrapport vindt u hier.

Over het Nederlandse Donateurspanel
Elk kwartaal laten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, een meting uitvoeren door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Dit gebeurt op basis van een voor Nederland representatief gecertificeerd panel van respondenten van 18 jaar en ouder: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Deze periodieke monitor van het donateursvertrouwen in Nederland geeft weer hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en de invloed van verschillende factoren daarop.