Negatieve spaarrente: mogelijke kostenpost van 9,2 miljoen euro voor goede doelen

Naar aanleiding van het artikel ‘Negatieve rente raakt goede doelen hard’ in het Financieel Dagblad van 7 februari vindt er in de media een discussie plaats over de negatieve spaarrente die goede doelen moeten gaan betalen over de liquide middelen. Uit de door het CBF gevalideerde data van Erkende Goede Doelen blijkt dat de totale kosten voor de Erkende Goede Doelen kunnen oplopen tot 9,2 miljoen euro op jaarbasis. 

Hoewel in de media concrete bedragen worden genoemd op basis van enkele voorbeelden van goede doelen, ontbreekt in de discussie het inzicht in de totale kosten voor de sector als gevolg van de negatieve spaarrente. In 2018 waren er 183 Erkende Goede Doelen die meer dan 1 miljoen euro aan liquide middelen in hun jaarverslag hebben verantwoord. Het totaal aan liquide middelen van deze 183 organisaties per 31 december 2018 bedroeg 1,85 miljard euro. Dit betekent dat de totale kosten voor deze 183 organisaties, bij een gelijke hoogte van liquide middelen in 2020, kunnen oplopen tot 9,2 miljoen euro (berekend op basis van een negatieve spaarrente van 0,5%) op jaarbasis. Per organisatie is dit gemiddeld 50.000 euro. 

Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland in de Dikke Blauwe: ‘Ook goede doelen ontkomen hier kennelijk niet aan en moeten dus rente gaan betalen over een deel van de spaartegoeden. Helaas want wij vinden dit een zeer onwenselijke ontwikkeling omdat goede doelen het gedoneerde geld willen besteden aan het maatschappelijke doel waar het voor gegeven is. Het heeft overigens niet alleen grote impact op goede doelen, maar ook op andere sectoren zoals zorginstellingen of gemeenten. Maar het zou mooi zijn als een bank oog heeft voor de bijzondere positie van goede doelen''.   

Erkende organisaties geven in hun bestuursverslag op een heldere en voor buitenstaanders inzichtelijke wijze inzicht in hun financiële positie, waaronder het beheer van de liquide middelen en het beleggingsbeleid. Hierin wordt o.a. toegelicht wat de gewenste samenstelling en het risicoprofiel van de liquide middelen en beleggingen is. Tijdens de toetsing kan het CBF kritische vragen stellen aan het goede doel over dit beleid en de gemaakte keuzes.

Over het CBF
Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen en heeft over deze organisaties veel kwalitatieve en kwantitatieve informatie, die gevalideerd is. De data die we verzamelen willen we graag als informatie en kennis teruggeven aan de sector en aan de samenleving. 4,2 miljard euro van door Nederlandse goede doelen geworven inkomsten staat onder toezicht van het CBF.