Top-5: Organisaties met het grootste aandeel baten uit nalatenschappen

Delen

Hoe goede doelen aan hun geld komen, staat in de jaarverslagen die zij jaarlijks bij het CBF aanleveren. Goede doelen kunnen hun geld krijgen uit bijvoorbeeld subsidies, van bedrijven of van particulieren. Dat geld van particulieren kan onder andere bestaan uit giften en donaties, contributies of nalatenschappen. Op nalatenschappen gaan we hier verder in.

Een nalatenschap, ook wel een erfenis genoemd, is het geheel van bezittingen (en schulden) die een overleden persoon achterlaat. Er zijn twee vormen van nalatenschappen. Bij een erfstelling ontvangt de erfgenaam de hele nalatenschap of een deel ervan. De erfgenaam is dan (mede)verantwoordelijke voor de afhandeling van de nalatenschap. Bij een legaat is sprake van een postume schenking die uit de nalatenschap wordt betaald. Goede doelen met ANBI-status hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat.

Wanneer we kijken naar de top-5 organisaties met het grootste aandeel baten uit nalatenschappen, staat de Koninklijke Hondenbescherming op 1. 69,1% van hun totale baten bestond uit nalatenschappen (in de periode 2016-2018).

Wanneer we de organisaties met baten uit nalatenschappen, dit zijn er 234, onderverdelen in de vier toetsingscategorieën, zien we dat categorie D (baten boven 2 miljoen euro) het meeste aantal organisaties met nalatenschappen als onderdeel van de baten bevat. Het percentage nalatenschappen als onderdeel van de totale baten is met 14,5% het hoogst in categorie C.

CBF-Erkende Goede Doelen moeten hun jaarverslag met financiële verantwoording opstellen volgens specifieke regels. Bij grote goede doelen (in categorie C en D) toetst het CBF of de jaarrekening is gecontroleerd door een accountant. Kleinere goede doelen (categorie A en B) moeten een samenstellingsverklaring of kascommissie hebben geregeld. De regel voor nalatenschappen is dat goede doelen baten uit nalatenschappen pas mogen  verwerken in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit kan complex zijn, omdat een nalatenschap niet altijd een som geld is. Soms wordt er bijvoorbeeld een huis nagelaten, dat voor een periode ook nog bewoond mag blijven door familieleden. Afhankelijk van het stadium waarin de afhandeling van een nalatenschap zich bevindt, kan een betrouwbare schatting worden gemaakt. Bij de ontvangst van de akte van verdeling is zeker sprake van een betrouwbare schatting.

Over de top 5
Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top 5 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector uit te lichten. Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we bij het vergroten van het inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.
 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.