Over het CBF

CBF en integriteit

Ontdek hier hoe het CBF de integriteit van haar eigen organisatie waarborgt.

Doel

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland, onderzoekt en informeert. Wij zorgen ervoor dat Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Zo bouwen we aan het publieksvertrouwen en zorgen we ervoor dat mensen met een gerust hart kunnen geven aan Erkende Goede Doelen die de wereld beter maken. Onze drie kerntaken zijn: toezicht houden, onderzoeken en informeren.

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en het vertrouwen dat mensen die – op wat voor manier dan ook – betrokken zijn bij ons werk, in ons stellen. Hier willen wij integer mee omgaan. Daarom hebben wij met elkaar kenwaarden geformuleerd op basis waarvan wij willen werken. En hebben wij gedragsregels opgesteld die ons in staat stellen onze activiteiten op een integere wijze uit te voeren. Regelmatig vinden er teamsessies plaats waarin wij onze samenwerking en manier van werken bespreken. Elk jaar rapporteren wij in ons jaarverslag over het gevoerde integriteitsbeleid.

Kernwaarden

Gedragscode


Wij onthouden ons van:

  • Schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, gebruik/ misbruik van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;

  • Financiële schendingen: fraude, diefstal, zelfverrijking, misbruik en verspilling van eigendommen;

  • Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld;

  • Strafbare misdragingen buiten werktijd.

Zo handelen wij bij vermoedens van niet-naleving van de gedragscode door het CBF/een medewerker van het CBF.
We willen dat iemand ons persoonlijk of als organisatie aanspreekt wanneer in zijn of haar beleving een grens wordt overschreden. Dat kan gaan om grenzen in relatie tot de kernwaarden, maar ook om grenzen in de persoonlijke onderlinge omgang.
In een uiterst geval kan iemand een vermoeden van het niet-naleven van de gedragscode melden bij de directeur-bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht.


Meldpunt Integriteit

Zie of vermoed je dat medewerkers van het CBF, leden van de Raad van Toezicht, aan het CBF gerelateerde commissieleden en derden (zoals leveranciers en ingehuurd personeel) niet integer handelen? Geef dat dan door aan onze directeur-bestuurder via h.kloeze@cbf.nl. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats.
Indien van toepassing kun je ook terecht bij Noud van Rooij, de Voorzitter Raad van Toezicht (RvT) via noud@cbf.nl.